جملات ناب و ماندگار از دکتر علی شریعتی

جملات ناب و ماندگار از دکتر علی شریعتی 

جملات بسیار خوشگل و تاثیرگذار از پزشک علی شریعتی بزرگ مرد دوران قبل و استاد بزرگ ادب و عرفان که برای ما سخنان زیبایی به یادگار گذاشته هست. 

 

برترین مترجم کسی هست که:

سکوت دیگران را ترجمه کند!

شاید سکوتی تلخ گویای دوست داشتنی شیرین باشد…

“پزشک شریعتی”

 

جملات ناب و ماندگار از دکتر علی شریعتی

جملات کوتاه پزشک علی شریعتی

 

اگر پیاده هم شده هست سفر کن ،

در ماندن،،،، می پوسی.

“پزشک شریعتی”

 

جملات ناب و ماندگار از دکتر علی شریعتی

ماندگارترین جملات پزشک علی شریعتی

 

انسان معتقد و مسئول , برای دشنام هایش نیز ارج و حرمت قائل هست و من هرگز آن را در نثار به کسانی که اساسا وجود ندارند , تباه نمی‌کنم 

پزشک علی شریعتی

 

جملات ناب و ماندگار از دکتر علی شریعتی

جملات پزشک علی شریعتی

 

آدم وقتی فقیر می‌شود خوبیهایش هم حقیر میشوند

اما کسی که زر دارد یا زور دارد عیبهایش هم هنر دیده میشوند 

و چرندیاتش هم حرف حسابی به حساب می‌آیند.

پزشک علی شریعتی

 

جملات ناب و ماندگار از دکتر علی شریعتی

جملات زیبای پزشک علی شریعتی

 

انسان مجبور نیست حقایق را بگوید..

ولی باید چیز هایی که می گوید حقیقت داشته باشد

پزشک شریعتی

 

جملات ناب و ماندگار از دکتر علی شریعتی

جمله های پزشک علی شریعتی

 

چه بسیار انسان ها دیدم تنشان لباس نبود و چه بسیار لباس ها دیدم که انسانی درونش نبود . . !

پزشک شریعتی

 

جملات ناب و ماندگار از دکتر علی شریعتی

جملاتی از پزشک علی شریعتی

 

حکومت با زکات کاخ می سازد و کاخ سازی اش را در مسجد توجیه می‌کند . سرمایه داران حکومتی , با پول زکات چاق و چاق تر میشوند و در مساجد پیروزی شان را به رخ مردم می‌کشند .

پزشک علی شریعتی

 

جملات ناب و ماندگار از دکتر علی شریعتی

جملات کوتاه پزشک علی شریعتی

 

خدایا : خود خواهی را چنان در من بکش، یا عمده برکش، تا خود خواهی دیگران را احساس نکنم و از آن در رنج نباشم 

پزشک علی شریعتی

 

جملات ناب و ماندگار از دکتر علی شریعتی

جملات قصار پزشک علی شریعتی

 

انها«دشمنان»از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمی‌شوی می دوشنت و از اسب

که دونده تر نمی شوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمی‌شوی بارت می‌کنند. انها از

فهمیدن تو میترسند.

“پزشک شریعتی”

 

جملات ناب و ماندگار از دکتر علی شریعتی

اشعار پزشک علی شریعتی

 

فقرهمان گرد وخاکی هست که

بر کتابهای فروش نرفته یک 

کتاب فروشی می‌نشیند،

فقر شب را بی غذا 

سرکردن نیست،

فقر روز را بی اندیشه 

سپری کردن هست…

“پزشک شریعتی”

 

جملات ناب و ماندگار از دکتر علی شریعتی

سخنان پزشک علی شریعتی

 

ترجیح می دهم با کفشهایم در خیابان

راه بروم و به خدا فکر کنم

تا اینکه در مسجد بنشینم و به

کفشهایم فکر کنم

 پزشک علی شریعتی

 

جملات ناب و ماندگار از دکتر علی شریعتی

ماندگارترین جملات پزشک علی شریعتی

 

آدم وقتـــے فقیر می‌شود 

خوبیهایش هم حقیر میشوند ….

امـــا

کســے که زر دارد یا زور دارد 

عیبهایش هم

هنر دیده میشوند 

و 

چرندیاتش هم حرف حسابی 

بحساب می‌آیند…

پزشک علی_شریعتی

 

جملات ناب و ماندگار از دکتر علی شریعتی

جملات پزشک علی شریعتی

 

“سخت هست حرفت را نفهمند”

سخت تر این هست که حرفت را اشتباهی بفهمند،

حالا میفهمم، که خدا چه زجری می‌کشد

وقتی این همه ی آدم حرفش راکه نفهمیده اند هیچ،

اشتباهی هم فهمیده اند.

پزشک علی شریعتی

 

جملات ناب و ماندگار از دکتر علی شریعتی

جملات زیبای پزشک علی شریعتی

 

بدتر از توجیه‌های غلط توجیه‌های درست هست ، یعنی تکیه کردن بر یک حقیقت تنها برای پایمال کردن حقیقتی دیگر …!!

پزشک علی شریعتی 

 

جملات ناب و ماندگار از دکتر علی شریعتی

جملات کوتاه پزشک علی شریعتی

 

من خاطر تمام بدبختی و این روح ذلت پذیری را در دو چیز می‌بینم :

یکی تقیه در برابر حاکم و دیگری , ریا در برابر عوام .

  پزشک شریعتی

جملات ناب و ماندگار از دکتر علی شریعتی

 

گرد آوری : ناز میهن

کلیدواژه ها :